تبلیغات
...welcome to dariushekabir - شکوفه
چهارشنبه 31 شهریور 1389

شکوفه

   نوشته شده توسط: داریوش    

 

 شكوه ها را بنه، خیز و بنگر
كه چگونه زمستان سر آمد
جنگل و كوه در رستخیز است
عالم از تیره رویی در آمد
چهره بگشاد و برق خندید
عاشقا خیز كه آمد بهاران
چشمه كوچك از كوه جوشید
گل به صحرا در آمد چو آتش
رود تیره چو طوفان خروشید
دشت از گل شده هفت رنگ است
تو هم ای بینوا شاد بخرام
كه ز هر سو نشاط بهار است
كه به هر جا زمانه به رقص است
تا به كی دیدهات اشكبار است؟
بوسه ای زن كه دوران رونده است


کد موزیک می خوای؟