تبلیغات
...welcome to dariushekabir - فــرو ریختــمــ ..
جمعه 12 آبان 1391

فــرو ریختــمــ ..

   نوشته شده توسط: داریوش    

کسی چــه میــداند امــروز چنــد بار فــرو ریختــمــ ..

از دیدنــ کسی کــه ،

تنهــا لبــاسش شبیــه به " تــو " بــود!


کد موزیک می خوای؟